ANBI

Stichting CharMain
Periode: 01-01-2014 tot 01-01-2017
RSIN nummer: 8106.11 181 
KvK nummer: 01802508
IBAN rekeningnummer NL09RABO0145440044
BIC RABONL24

Contact
Sjenny Kamperman-Tokaya
Stationsweg 10
7468 AT Enter
Telefoon nummer: 0547-381882
E-mail: sjennykamperman@hotmail.com

Bestuurders
Sjenny Kamperman-Tokaya voorzitter/secretaris, sinds 15-11-2001
Jopy van Oort -van Leeuwen penningmeester, sinds 26-10-2012
Marly Brok-Waelen notuliste, sinds 01-10-2008
Jos Hendriks-Oude Bennink, bestuurslid, sinds 26-10-2012
Commissie van aanbeveling

Visie
Iedereen op de wereld heeft recht op schoon, veilig drinkwater,en eten. Verminderde baby en moeder sterfte verminderde kinderziektes, minder armoede, meer oogstopbrengsten en kinderen kunnen naar school. Hierbij onderschrijven we de millenniumdoelen.

Missie
In het district Sikka op het eiland Flores in Indonesia waar de bergdorp bewoners van water verstoken zijn en vier uren de berg op en vier uren de berg af moeten lopen om naar water te zoeken of flesjes water te kopen, gaan we in samenwerking met de lokale gemeenschap en partnerorganisatie, watertanks, sanitair huisjes bouwen. En educatie ter verbetering van hygiënische leefwijze en reparatie en onderhouden een waterboring verrichten om honderden mensen direct van permanente water te voorzien.

Hierdoor zullen de oogstopbrengsten en kleinvee toenemen, waardoor verminderde armoede ontstaat en zal de hygiëne verbeteren, en verminderde babysterfte en ziektes, waardoor ook kinderen naar school kunnen gaan. Kortom een bijdrage aan de millenniumdoelen.

Beloningsysteem
Geen. De bestuursleden zijn vrijwilligers.

Doelstelling
In de komende drie jaren zijn wij van plan in diverse gehuchten/dorpjes 15 watertanks en sanitair huisjes bouwen. En een waterboring met zonnepanelen en waterdistributie.

Hoe gaan we dat doen? In samenwerking met lokale partnerorganisatie en dorpshoofd en de lokale bevolking. De waterboring zal door een lokale waterboringsbedrijf uitgevoerd worden die hierin de nodige expertise heeft.

We streven om deze doelstellingen, ambities binnen drie jaren te realiseren door middel van het volgende:

- Een keer per jaar reist een bestuurslid naar het project voor werkbezoek om de afgeronde projecten te bezoeken, samen met de partnerorganisatie YPMF .We willen middels evaluaties en reflecties streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Door met training en kennisoverdracht en met goede samenwerking te zorgen voor capaciteitsopbouw. We zullen in de Nieuwsbrieven het verloop hierover rapporteren.
- Een P.R. plan over Voorlichting en Fondsenwervende en Publicitaire activiteiten
- Het werven van 15 donateurs en 1 sponsor met een totaal bedrag van 55000,-euro
- Premie aanvraag van 55 % aan bij de Wilde Ganzen voor deze aankomende jaren.
- In zake de waterboring zijn we afhankelijk van de verscheping en aankomst van de bouwmaterialen in Flores. Omdat er geen toestemming is verleend voor duty free verschepen, zal de verscheping later dan gepland, op normale betaalde wijze moeten plaats vinden.Voor de waterboring is er een plan opgesteld, met technische en een sociale onderdeel.
- YPMF partnerorganisatie krijgt een training in elektronica en in zonnepanelen
- Twee teams zullen het waterproject managen.
- Onderzoek naar opslag en eerlijke waterdistributie, aanleg van waterleidingen.
- Er zal een agreement en een ownership verklaring ondertekend worden door de burgemeester en grondeigenaar. Waarin verklaard wordt dat ook de bewoners toegang hebben tot de waterboringlocatie van de eigenaar. En de waterleidingpijpen in de grond van andere grondeigenaren gegraven mag worden.

Sterkte en Zwakte punten
Sterkte punten: De Stichting is al jaren bezig in het district Sikka, en kennen en hebben contacten met ter zake kundige partnerorganisatie die afspraken nakomt, en allen hun eigen expertise hebben.
Daarbij de positieve houding van de lokale overheden ten opzichte van het water en sanitatie project, die het project soms financieel ondersteunen , door middel van het geven van zuiveringstabletten voor in de watertanks. Er is twee keer een wegverharding voor bouwmateriaal vervoer aangelegd. En is er de expertise van het waterboringbedrijf.
In de Stichting CharMain zijn sterkte punten: zo heeft de penningmeester bij een bank gewerkt.Vervolgens hebben andere bestuursleden en leden van commissie van aanbeveling de ervaring en zijn gespecialiseerd in de gezondheidszorg, in de advocatuur en in de politiek en in ontwikkelingswerk.
Zwakte punt: Vanwege de gestegen kosten en de financiële recessie is het werven van gelden bemoeilijkt. Een ander obstakel, is het zeer intensieve en ingewikkelde proces voor het verkrijgen van duty free documenten voor verscheping van waterboring en humanitaire goederen. Na een half jaar lang onderhandelen is er geen toestemming verleend door Ministery of Custom Office. Waardoor flinke vertraging is ontstaan. Dit heeft ons doen besluiten tot het normale betaalde proces van verscheping over te gaan.

Strategische doelstelling
Voor de realisatie van de doelstellingen reist bestuurslid ten minste 1x per jaar naar het projectland om de medeverantwoordelijkheid met de dorpsoudste, burgemeester te bespreken. Afspraak: Voortgangsevaluaties tijdens het bouwproces, middels informatie per email en fotoverslagen.

Voor aanvraag van het project gaat er een Nieuwsbrief per email uit naar de donateurs. Om de 6 maanden worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang. Er wordt een wervingsactie gehouden onder de donateurs. 50.000 euro dient ingezameld te worden.

Op basis van voorlichting worden er voorlichtings bijeenkomsten gehouden in scholen,vereningen,stichtingen en in de media.
Om de teruglopende eigen werving te compenseren, wordt er een project subsidie/premie aanvraag gedaan bij de wilde Ganzen. Het bestuur zal contact leggen met regionale waterleiding bedrijven om sponsoring te onderzoeken.
Tijdens het waterboren zal een bestuurslid bij het officiële moment aanwezig zijn. Tevens worden de andere afgeronde projecten bezocht. Na afronding van het waterboring project reist bestuurslid naar het project om de in gebruik neming samen mee te vieren.

De resultaten worden op de website geplaatst en op de Kleine Goede Doelen.nl en op Facebook en plaatselijke krant en radio. Om het brede Nederlandse publiek voor te lichten over het werk van Stichting CharMain.
Financiële verantwoording: Zie verder de jaarverslagen 201220132014 en 2015 inzake de staat van baten en lasten.